Regulamin Bractwa.

I. Członek Bractwa winien:


1. Lubić Piwo.

2. Lubić Fallouta.

3. Aktywnie wcielać w życie klimaty Falloutowe

(np. poprzez: zachowanie, sposób bycia, noszenie stosownych ubiorów {pkt.3a, pkt.3b i pkt.3c regulaminu} i kreowanie otoczenia na obraz tego, jakie spotykamy w grze Fallout, filmach typu Mad Max i podobnych)

3a. Noszenie dresów zabronione (wyjątek: niebieski dres z dużym, żółtym "13" na plecach, lub ze wzorem kolorystycznym odpowiadającym vault-suit'owi).
3b. Odpowiednio się ubierać na codzień (noszenie ramonezki bez prawego rękawa daje automatycznie status sierżanta na spotkaniu bractwowym).
3c. promowanie twórczości w klimacie postapokaliptycznym

4. Członek Bractwa WINIEN POSIADAC oficjalny mundur bractwa i dumnie nosić go na spotkaniach bractwowych jeśli to tylko możliwe.

mundur bractwa Wz.01 składa się z:
* czarne glany (lub buty wojskowe)
* zielone bojówki
* czarny T-Shirt
* czarna bluza
* czarna kurtka skórzana, najlepiej motocyklowa lub czarny, skórzany płaszcz
* insygnia bractwowe umieszczać należy na mundurowym T-Shircie, bluzie lub kurtce
* Nieśmiertelniki (dog-tags): oficjalny wzór nieśmiertelnika zobaczyć można >tutaj<

5. Brać czynny udział w życiu Bractwa:
5.1. Co najmniej raz na kwartał brać udział w spotkaniach Bractwa (minimum trzech członków).
5.2. Obowiązkowa jest obecność na imprezach i spotkaniach o najwyższym priorytecie.
5.3. Przejawiać aktywność na Bractwowym forum - konieczność zabrania głosu w dyskusjach okreslanych jako kluczowe (priorytet 4) .

6. Każdy członek (i rekrut) zobowiązany jest do zadeklarowania swojego profilu uczestnictwa w działalności BoB.
6.1. Profile do wyboru to "Scribe" albo "Trooper". Ich >charakterystyka tutaj.<
6.2. Możliwe jest wybranie tylko jednego profilu, aczkolwiek jest możliwa jego zmiana w wyjątkowych okolicznościach. Decyzje taka podejmuje Naczelne Dowództwo.

7. Wykonywać polecenia Braci starszych stopniem i przestrzegać niniejszego Regulaminu.

II. Naczelne Dowództwo (High Command).

Naczelne Dowództwo to organ, w skład którego wchodzą: członkowie Bractwa będšcy szefami oddziałów. Pod nieobecnoœć szefów drużyn decyzje na zebraniach mogš podejmować ich zastępcy (najlepiej po uprzedniej konsultacji z przełożonym).

Do zadań Naczelnego Dowództwa należy podejmowanie decyzji w sprawach:
1. Przyjmowania nowych członkow Bractwa.
2. Wyrzucania tych, którzy okazali sie niegodni zaszczytu bycia członkiem B.o.B.
3. Karania lub nagradzania członków.
4. Ustalania priorytetu dla spotkań i dyskusji na forum.
5. Ustalania składu oddziałów.
6. Innych kluczowych dla Bractwa sprawach.

W sytuacjach wyjątkowych Naczelne Dowództwo może ogłosic ogólnobractwowe referendum, w którym decyzje podejmowane są większością głosów.

Naczelne Dowództwo ma obowiązek kwartalnego przedstawiania na forum Bractwa sprawozdań ze swojej działaności


III. Przyjmowanie do Bractwa.

PODSTAWOWE WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OSOBA BY USYSKAC APROBATE HC I UZYSKAC RANGE REKRUTA:

1. Na rekrutów Bractwa przyjmowane sš wyłšcznie osoby, ktore ukończyły 18 rok życia. Od tej reguły nie ma odstępstw.
2. Kandydat na rekruta zobowišzany jest przedłozyc krótki (ok.2000 znaków) tekst opisujšcy spotkanie swojej postaci (w falloutowych realiach fabularnych) z bractwem F:B.o.B. (text należy wysłać na adres chewie[at]go2.pl )
3. Kandydat na rekruta musi odbyć (i przeżyć) przynajmniej jedno spotkanie z członkami Bractwa w 'rzeczywistym swiecie'.
4. Osoby starające sie o przyjęcie do Bractwa po aprobacie HC uzyskują rangę REKRUTA.
5. Członek-rekrut przyjęty zostaje na okres roku.
6. Po roku HC biorąc pod uwagę głosy wszystkich Braci, którzy mieli kontakt z danym rekrutem, podejmuje decyzję o dopuszczeniu rekruta do ceremonii inicjacji.
7. Po przeżyciu ceremonii inicjacji rekrut otrzymuje stopień Private i staje sie pełnoprawnym członkiem Bractwa.
8. Rekrut ma obowišzek najpóŸniej w cišgu roku skompletować pełny mundur bractwowy.
9. Rekruta obowiązuje regulamin taki jak wszystkich innych Braci z wyjątkiem prawa głosu w bractwowych głosowaniach, chyba, że w konkretnym przypadku stwierdzone jest inaczej.
10. W wyjątkowej sytuacji i dzięki wybitnym zasługom REKRUT może być na wniosek większości członków dopuszczony do ceremonii inicjacji szybciej niż przed upływem roku.
11. Rekrut nie nosi bractwowych insygniów (nie liczšc ewentualnych badgeów za operacje).

IV. KARY.

W razie nie stosowania się do punktów regulaminu i sytuacjach uznanych przez Bractwo jako karygodne zastosowane zostaną następujące kary:
1. Publiczna nagana.
2. Degradacja.
3. Grzywna (w piwach) - wysokość grzywny ustala High Command.
4. Zawieszenie karne
5. Doprowadzenie się do stanu upojenia piwem bezalkoholowym (na koszt własny)
6. Usunięcie z Bractwa.
7. Kary fizyczne - najczęściej stosowane podczas imprez bractwowych za drobne przewinienia. Przykładowe kary to:
a) Pompki lub przysiady w ilości zależnej od wagi popełnionego wykroczenia.
b) Orbitowanie - obieganie maszerującej kolumny. Ilość 'cykli' jak w punkcie 7a.
c) Kopanie dołów - dobry okop nie jest zły. Kara za cięższe przewinienia.
d) Słoniki - czyli czynności wykonywane w masce przeciwgazowej.
8. Prace społeczne - gromadzenie danych, pisanie bądź tłumaczenie tekstów, obróbka grafiki itp. na stronę Bractwa lub w innych wyznaczonych przez HC celach.

V. NAGRODY.

1. Publiczna pochwała.
2. Awans.
3. Kolejka piwa fundowana przez High Command.
4. Nadanie tytułu honorowego.
5. Osobom niezrzeszonym w Bractwie mogą przysługiwać tytuły honorowe i tytuł Specjalnego Przyjaciela Bractwa.
6. Odznaczenia za udział w rajdach i operacjach przysługują tylko pełnoprawnym (o statusie Active) członkom Bractwa.


VI. ZAWIESZENIE.

1. Zawieszone (suspended) członki Bractwa:
- nie dostają medali i odznaczeń za akcje.
- nie korzystają z przywilejów wynikających z ich rangi w Bractwie,
- nie biorą udziału w głosowaniach bractwowych
- są zwolnieni z obowiązków (z wyjątkiem zawieszenia karnego).

2. Status zawieszenia może zostać zgłoszony dobrowolnie w przypadku planowanego dłuższego braku kontaktu z Bractwem itp.
Zgłoszenie dobrowolnego zawieszenia musi zawierac deklaracje terminu powrotu. Po terminie członek wraca automatycznie do statusu ACTIVE i jest brany pod uwagę jako ACTIVE. Dalszy brak obecności/działalności rozpatrywany jest jako łamanie regulaminu.

3. Zawieszenie dyscyplinarne - trwa przez okres 2 miesięcy. Zawieszony członek musi poprzez wyróżniającą sie aktywność starać sie o powrót do statusu Active. Po 2 miesiącach w przypadku braku poprawy następuje degradacja do stopnia TargetDrone.. Po kolejnych 2 miesiącach braku poprawy osoba zostaje wykluczona dyscyplinarnie z szeregów Bractwa w stopniu TargetDrone.

VII. High Command zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie Bractwa.