Da_krju,- or A Few Good(?)Men(?)

.
KRU:
 .access personel_database
  >Accessing...Please wait...done.

 .match+members_all
 >61 match(es) found:

sort by: no | name | rank |

 .count active_members
 >Counted active members: 31.

Aktualni rekruci B.o.B.:
  * Apache
  * Hitori
  * Robson
  * Boczu
  * Duch
  * Wizzl
  * Zosia

Osoby blisko zaprzyjaŸnione z B.o.B.:
  * Marteenez
  * M³oda
  * Ruda

 

Oto lista osób specjalnie zas³u¿onych dla B.o.B.:

  * Wanderer captain Mrok - za ogólne zas³ugi na poletku logistycznym .
  * Wanderer PFC Griven - za ci¹g³e zaanga¿owanie mimo odleg³oœci.
  * Wanderer sgt Technik - za ci¹g³e zaanga¿owanie mimo odleg³oœci.
  * Wanderer PFC Caleni - integracja Bractwa przy pomocy projektu czasopisma Bractwowego .
  * Wanderer cpl Wa¿ka - za sumienne wype³nianie obowi¹zków Bractwowego fotografa.
  * Defender captain Trefl - prace przy Groszku podnoszace wysokosc sciany lansu Bractwa.
  * Defender sgt Jagi - za wzorowe wype³nianie roli Wielkiego Elektronika i ogromny wk³ad w nieustany rozwój techniczy bractwa.
  * Wanderer PFC Radriel - za morze plastiku kal. 6mm którym zalewa bractwowe magazynki daj¹c swoim siostrom i braciom wyraŸna przewage nad wrogiem.
  * Wanderer PFC Kebap - za gigantyczny wk³ad w tworzenie Bractwowych pancerzy.
  * Wanderer captain Trefl - za wzorow¹ postawê i frekwencjê na imprezach bractwowych, a tak¿e wykazywanie siê ponadprzeciêtn¹ inicjatyw¹.
  * Wanderer PFC Marcy - za nieprzecietny wklad w umundurowanie Bractwa i zapewnianie noclegu w czasie eskapad wroc³awskich.
  * PFC Hark - za wyj¹tkowy odjazd od rzeczywistoœci nawet na trzeŸwo(vide Goregonna), sianie klimatem i promocje medialn¹ Brcactwa.
  * Wanderer PFC Chili - za wybitne zwyrolstwo, klimat (odgrywanie postaci na larpach) i nieustraszon¹ postawê bractwowego kucharza.
  * Wanderer cpl. Jagi - za wybitn¹ organizacjê operacji RiverRaid.
  * Wanderer PFC Gaber - za wybitn¹ organizacjê operacji RiverRaid, ogromny wk³ad w prace logistyczne i sumienne wype³nianie obowi¹zków oboŸnika.
  * Wanderer PFC Krzychoo - za wybitn¹ organizacjê operacji RiverRaid.
  * Wanderer PFC Wacek - Za nieprzecietne wyluzowanie i fundowanie niezliczonych ilosci paliwa imprezowego na GP, FP i innych.
  * Wanderer £ukasz - za nieoceniony wk³ad w organizowanie operacji RiverRaid.
  * Wanderer Marcin Knieæ - (plakaty Fallout Tactics)
  * Wanderer Kris - pomoc w akcji pod magazynem 3. kwietnia 2001, oraz za budowê fortu na Rhokitkach.
  * Wanderer Brawurka a.k.a. Pepsee/Ania_L. - za mê¿ne serce w kszta³tnej piersi i ogromny wk³ad w budowê fortu na Rhokitkach.
  * Wanderer Nick "Kreegle" Bayer - za promowanie naszego Bractwa w srodowiskach fanów fallouta w cywilizowanym swiecie - tj. majacym dostep do stronki 'Duck And Cover'.
  * Wanderer LiSSek - Ogromny wk³ad w budowê fortu oraz providing sprzetu snajperskiego na imprezy bractwowe.
  * Wanderer Klop - za dyspozycyjnoœæ i pilotowanie dropshipów.
  * Rafarz - za wk³ad w budowê fortu.

>Accessing reference/additional info. Stand by...
>Processing MOTD... Displaying:

reference/additional info
  *hierarchy_datafile